При полагане в нов гроб

1. Смъртен АКТ

2. Заявление за нов гроб

При полагане в наследствено гробно място

 1. Смъртен АКТ

 2. Квитанция за платено гробно място, ако нямате квитанция, служителите ни ще направят необходимата справка в регистрите

 3. Удостоверение за наследници на първия положен в гроба

 4. Ако покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши погребението в наследственото гробно място;

За извършване на услугата кремация

 1. Смъртен АКТ

 2. Разрешение за кремация

 3. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация

 4. Акт за раждане на лицето, даващо съгласие за кремация

 5. Декларация по образец

Полагане на урна

 1. Смъртен акт

 2. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация

 3. Декларация по образец

 4. Квитанция за платена ниша или гробно място, ако нямате квитанция, служителите ни ще направят справка в техническата служба

 5. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата, гроба

 6. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или гробно място.