За извършване на услугата кремация

 1. Съобщение за смърт

 2. Разрешение за кремация

 3. Лична карта на починалия

 4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация

 5. Акт за раждане на лицето, даващо съгласие за кремация

 6. Декларация по образец

Полагане на урна

 1. Смъртен акт

 2. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация

 3. Декларация по образец

 4. Квитанция за платена ниша или гробно място, ако нямате квитанция, служителите ни ще направят справка в техническата служба

 5. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата, гроба

 6. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или гробно място.